Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2014

ardesia

Wszystko jest w porządku. 

Tylko nie każcie mi mówić tego, 
o czym myślę i jak myślę.

— M. Hłasko
ardesia
5817 c051 420
Reposted byloveorhatepsychojunkiesgrialux3
ardesia
3227 5f78 420
Reposted byegocentricgirltrzyrazyemAlceaintotheblackweregesulubisztosukokaterEineFragevonStilimposteridiotequeGooglexlsmvoisardbisonLoveYourselfegocentricgirl
ardesia
- I jak się czujesz? 
- Lepiej.
- Naprawdę? Lepiej? 
- Lepiej nie pytaj. 
— Pianista
Reposted fromcontrolled controlled viaSukkie Sukkie
ardesia
Reposted fromweregesu weregesu viafuck-off fuck-off
ardesia
Człowiek jest najbardziej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— W. Gombrowicz - Ferdydurke

January 03 2014

2503 09ce 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
ardesia
4910 89b1 420
Reposted byraspberryfairysawikdetoxbsned2sgrialux3
ardesia
5799 1701 420
Reposted bycantstoptbtfignoratiiondiedrunkfuck-offezersgrialux3sgrialux3arrrrrrrr

December 28 2013

ardesia
Prawdą jest to, co boli.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viasouxie souxie
ardesia
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromvioloncelliste violoncelliste viasouxie souxie

December 27 2013

ardesia
5673 65e2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7520 4dc6
Reposted byjalokim0michalkoziol
ardesia
ardesia

December 23 2013

ardesia
Reposted fromidzi idzi viaphaere phaere
ardesia
5647 d9a8 420
Reposted fromnexxt nexxt viaphaere phaere

December 22 2013

ardesia
Reposted fromsamuso samuso vialugola lugola
ardesia
Reposted fromlugola lugola
ardesia
Reposted fromlugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl